0

Obchodné podmienky

Obchodní podmínky společnosti Strima Czech s.r.o. - provozovatele tohoto e-shopu, Marketplace

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Strima Czech s.r.o. od 1.1.2016.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Strima Czech s.r.o., se sídlem Řípská 1407/2b, 627 00 Brno, IČ: 26313685, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 43272 u rejstříkového soudu v Brně a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále též jen "občanský zákoník") a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále též jen "zákon o ochraně spotřebitele"). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, která je obsažena zejména v § 1810 a násl. občanského zákoníku, jakož i v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

Pokud je zákazníkem jiný než český státní příslušník či korporace se sídlem nikoliv na území České republiky, uzavřením kupní smlouvy zákazník (spotřebitel) výslovně souhlasí s volbou českého práva jako práva rozhodného dle Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel v postavení podnikatele.

Prodávající (nebo též "dodavatel") je obchodní společnost Strima Czech s.r.o., se sídlem Řípská 1407/2b, 627 00 Brno; IČ: 26313685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C., vložka 43272. Strima Czech s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Ustanovení pro kupujícího, který není v pozici spotřebitele:
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem. Pro kupujícího, který není spotřebitel, najdete obchodní podmínky, záruční podmínky a způsob řešení reklamace zde: reklamace pro podnikatele. Pro podnikatele (dealery) se nevztahují bonusy, VIP club, slevy na dopravném, doprava zdarma atd. Všechny takové objednávky se řídí zvlášť uzavřenými všeobecnými obchodními podmínkami, které musí být uzavřeny písemnou smlouvou. Informace o skladové dostupnosti nejsou závazné a jsou upřesněny před dodávkou zboží, nebo v průběhu dodávky po potvrzení skladové dostupnosti od dodavatele, nebo výrobce. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout termín dodání z důvodu skladové dostupnosti výrobce. Odběratel v tomto případě nemá právo objednávku zrušit, pouze pokud je tento termín delší než 30 dní od termínu dohodnutého. V případě, že zboží není skladem, může dodavatel požadovat zálohovou platbu v plné výši a až následně po jejím uhrazení zboží pro odběratele objedná a zajistí. Dohodnuté termíny dodání se v tomto případě posouvají až od data připsání zálohové platby na účet prodávajícího. V případě, že byl stanoven pevný termín zálohové platby, kdy kupující tento termín nedodržel a prodávající v tomto případě nemůže garantovat dohodnutý termín dodání, bude kupujícímu sdělen nový termín dodání. Odstoupení od objednávky je možné pouze po souhlasu obou stran. V případě, že odběratele odmítne převzít zboží, nebo jeho část. Bude toto zboží uskladněnou dodavatele a bude účtováno skladné ve výši 3 % z celkové ceny zboží za každý měsíc, nebo jeho poměrnou část.

 

Kupní smlouva

Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu anebo vykonal tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, anebo z důvodů vyšší moci, anebo když ani při vynaložení veškerého úsilí, které může být od něho spravedlivě požadováno, není schopný dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami anebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat kupujícího a vrátit mu příp. uhrazenou kupní cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Dodavatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že došlo k chybě na stránkách (např. chybné ceny, chybně uvedené DPH, kdy každá objednávka musí mít rozepsanou cenu s DPH a bez DPH, pokud ji nemá, je tato objednávka neplatná atd.) Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny, kdy ceny jsou platné v momentě objednávky) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není možné dodatečně měnit osobu ze spotřebitele na podnikatele a obráceně dopisováním IČ, DIČ.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky pouze se souhlasem prodávajícího. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Objednávka zavazující k platbě". V případě, že kupující zboží nepřevezme, nebo neoprávněně odstoupí od smlouvy, dochází k porušení povinnosti ze strany kupujícího. Uzavřená smlouva je pro obě strany závazná a převzetí zboží je povinností kupujícího. Porušením této povinnosti se vystavujete sankci, přinejmenším tomu, že budete muset uhradit náklady na zbytečnou dopravu. Kupující tímto souhlasí s dodatečným vyúčtováním skutečných nákladů za dopravu i v případě, že doprava byla u zboží zdarma jako bonus.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a případně včetně pravidel pro odstoupení spotřebitele ve lhůtě 14 dnů, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky písemně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Termín dodání, je uveden nejen u zboží, ale i v potvrzovacím e-mailu. Pokud není zboží skladem, je termín dodání orientační a může být prodloužen. V případě, že zákazník objedná zboží, které není skladem a termín dodání je delší než 3 dny, je na toto zákazník upozorněn potvrzovacím e-mailem a požádán o vyjádření k pozdějšímu termínu dodání celkové objednávky. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že souhlasí i s pozdějším termínem dodání. V případě, že takto zákazník neučiní do 3 dnů od potvrzení objednávky, prodávající si vyhrazuje právo postupné dodávky, kdy je zákazníkovi zasláno zboží, které má skladem, nebo s termínem dodání do 3-5 dnů a další zboží bude zasláno později a to buď samostatně, nebo s další objednávkou zákazníka. Přepravní náklady se účtují v tomto případě samostatně ke každé dodávce dle platného ceníku.

V případě, že je kupujícím spotřebitel, je prodávající povinen zboží dodat nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena. Nepřevezme-li kupující věc ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění, a to ve výši 100 Kč za každý započatý den uskladnění. Pokud není zboží spotřebiteli dodáno v ujednané lhůtě, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy, tak má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy, musí však před odstoupením poskytnout prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k dodání. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo kupující sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

Před převzetím zboží prosím zkontrolujte, zda je obal zásilky neporušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte. Úplnost zásilky si zkontrolujte v co nejkratším termínu od převzetí. V případě, že budete reklamovat neúplnost zásilky více jak 5 dní od převzetí, tato může být zamítnuta (do 5 dní jsou vedeny elektronické záznamy z kamer o balení zásilky). Kontrola funkčnosti výrobku na místě není možná. Dopravou se rozumí předání zboží za první uzamykatelné dveře. V ceně zboží není výnos do patra, není přesun do větší vzdálenosti než 5m od vozidla. Přepravce není stěhovací služba. V případě, že zákazník vyžaduje tuto službu, musí si ji zajistit sám na vlastní náklady a vlastní riziko. V tomto případě zákazník nese odpovědnost za poškození zboží. Pokud zákazník odmítne zboží převzít z důvodu nezajištění výnosu zboží nad rámec dohodnutých podmínek, má přepravce právo zboží nepředat. V tomto případě je vyúčtována smluvní pokuta ve výši min. 10 % z ceny zboží.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodů ve 14denní lhůtě je kupující povinen vrátit i dárek poskytnutý k objednávce.

Způsoby platby najdete zde

Ke každé faktuře je připočítán recyklační poplatek PHE ve výši 2,52 Kč bez DPH (pouze u šicích strojů). Výše poplatků je stanovena takto: http://www.elektrowin.cz/cs/vyse-recyklacniho-prispevku.html

 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Práva z vadného plnění ve vztahu ke spotřebiteli:
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem,
 2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
 3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,
 4. je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením,
 6. je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Požadavky dle písm. d) až f) výše není prodávající vázán, pokud upozornil před uzavřením smlouvy kupujícího, že věc některé tyto vlastnosti nemá.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na barevné provedení věci, nebo odvolávání se na to, že barevné provedení výrobku je jiné na monitoru, než ve skutečnosti, protože každý monitor zcela mění barvu výrobku a barva výrobku nemá vliv na funkčnost výrobku.

Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Pokud si kupující nepřevezme věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 100 Kč za každý započatý den uskladnění. Kupující může požadovat i přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil včas,
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením smlouvy, tedy v případech, kdy vada znemožňuje řádné užívání věci a nelze očekávat, že bude přičiněním prodávajícího uspokojivě odstraněna, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Nevýznamnost vady musí prokázat prodávající. Jedná se např. o drobné estetické vady věci, které nejsou přímo patrné. V takovém případě má spotřebitel nárok jen na přiměřenou slevu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží (tedy u hmotné movité věci) v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

Smluvní záruka za jakost zboží

Prodávající může prohlásit, že na zboží poskytuje záruku, tedy že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění věc nebo ji opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít věc vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce. Záruka za jakost může vzniknout i prohlášením učiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Je-li obsah záruky obsažený v jiném prohlášení o záruce pro kupujícího méně příznivý než obsah záruky učiněné v reklamě, má přednost obsah uvedený v reklamě, ledaže byl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelným způsobem, jakým byla reklama učiněna.

V případě prodeje zboží spotřebiteli musí prodávající vydat kupujícímu nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost (záruční list) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat údaj, že má kupující ze zákona právo z vadného plnění vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. I pokud tyto povinnosti prodávající nesplní, tak tím není platnost záruky dotčena.

 

Přeprava a dodání zboží

1. Způsob dodání zboží.
Způsob dodání zboží určuje kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených prodávajícím. Pokud se prodávající na základě zvláštního požadavku kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který prodávající aktuálně nabízí, nese kupující od okamžiku, kdy prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Převzetí zboží kupujícím spotřebitelem.
Kupující spotřebitel není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem prodávající kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající kupujícímu spotřebiteli dále důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách prodávajícího. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nemůže být brán zřetel.

Skryté vady z přepravy je nutné reklamovat do 3 dnů od doručení zásilky.

Nahlásit skryté škody přepravci musí příjemce bez zbytečných průtahů. Česká pošta a Geis vyžadují nahlášení skrytých závad do dvou pracovních dnů, PPL je velkorysejší a přidává ještě jeden pracovní den navíc. Zápis o škodě v případě balíku poslaného Českou poštou musíte sepsat osobně přímo na místně příslušné pobočce. V případě Geis a PPL můžete zadat zápis o škodě online.

3. Převzetí zboží kupujícím podnikatelem.
Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

4. Prodlení kupujícího s převzetím zboží.
Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo bez odůvodnění zboží nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, a náhradu nákladů za přepravu (poštovné), kterou musel prodávající zaplatit třetím osobám. Tento nárok vzniká prodávajícímu také v případě, kdy byly splněny podmínky pro dodání zboží zdarma.

5. Opakované dodání zboží.
Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.

6. Dodací podmínky prodávajícího.
Podmínky přepravy zboží a další práva a povinnosti smluvních stran při přepravě zboží upravují dodací podmínky prodávajícího, které jsou součástí kupní smlouvy.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tato lhůta končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu - např. dopis, e-mail, telefon, apod. Spotřebitel však musí být schopen provedené odstoupení prokázat. Proto doporučujeme, aby spotřebitel kontaktoval prodávajícího a nejlépe písemně uvedl, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty, jak je specifikováno výše, informace viz: jak postupovat když.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující musí předat zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne provedení odstoupení od smlouvy. Tato lhůta je splněna, i když v této lhůtě dá spotřebitel vrácené zboží do přepravy.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pokud spotřebitel využije své právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, není oprávněn se zbožím zacházet jinak, než aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tedy může s ním nakládat jen tak, jako by si zboží zkusil v kamenné prodejně. Pokud spotřebitel poruší svoji povinnost dle předchozí věty, odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vráceného zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Tato lhůta je splněna, i když v této lhůtě dá spotřebitel vrácené zboží a související předměty do přepravy. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Při odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro spotřebitele (vyjma úhrad podle § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834). Vedlejší smlouvou se rozumí smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě smlouvy hlavní, a toto plnění je poskytováno podnikatelem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi (typicky úvěrová smlouva k financování nákupu zboží, zpoplatnění prodloužené záruky, apod.)

Prodávající je oprávněn snížit kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, pokud prokáže, že spotřebitel zacházel se zbožím jinak, než aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tedy že s ním prokazatelně nakládal nad rámec zkušebního užívání, které by byla spotřebiteli umožněno v kamenné prodejně.

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit mmj. od smlouvy:

 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, což jsou zejména průmyslové šicí stroje a zařízení pro textilní a oděvní výrobu, kde se zařízení smontuje z jednotlivých částí na základě požadavku zákazníka, upraví se na jeho materiál, nastaví se parametry elektroniky a motoru, namontují se různé přídavné aparáty, zakladače, atd.,
 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího https://www.sicistroje-shop.cz/.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem "Na objednávku" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Nepřevzetí objednaného zboží není odstoupení od smlouvy. Tím, že spotřebitel odmítne zásilku převzít, nezačíná automaticky plynout lhůta pro odstoupení od smlouvy. V případě, že nedojde k odběru objednaného zboží Kupujícím a Prodávající ani Kupující nevyužil práva odstoupení od smlouvy (které musí být písemnou formou), je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení a sankční penalizaci ve výši 5 % z hodnoty neodebraného zboží.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

Společnost Strima Czech s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00037836.

Více zde: Ochrana osobních údajů

 

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

 

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy infosicistroje-shop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Pro vyloučení veškerých pochybností však jejich verze platná a účinná ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy je vždy zaslána jako příloha pdf. při potvrzení objednávky na e-mail kupujícího. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Strima Czech s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Strima Czech s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Strima Czech s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2016.

Aktualizace podmínek proběhla k legislativnímu stavu účinnému ke dni 6. ledna 2023.